Tầm nhìn :

Trở thành một doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu về chất lượng và dịch vụ, đó là: kinh doanh uy tín, quản lý chuyên nghiệp, đổi mới liên tục và toàn diện.

Chiến lược :

 Tiếp tục thực hiện chiến lược cạnh tranh bằng sự  tối ưu, khác biệt, sáng tạo và trung thực.

Giá trị cốt lõi :

 Thay đổi để phát triển

Văn hóa doanh nghiệp :

Văn hóa doanh nghiệp luôn là vũ khí, là lợi thế, là sức mạnh nội bộ giúp doanh nghiệp quyết thắng trên thương trường cạnh tranh khốc liệt.

Bản sắc văn hóa của Minh Quân được xây dựng không chỉ đơn thuần là xây dựng nét văn hóa của một doanh nghiệp mang tính hình thức mà nó được hình thành từ những hoạt động chung đầy nhân văn, hướng mọi người trong công ty trở thành những cá nhân tích cực toàn diện với mục tiêu xây dựng Công ty thành một tập thể vững mạnh.

Mua hàng